TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

LỚP VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY

Ngày 11/06/2011 

ĐỀ THI MÔN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (HIẾN PHÁP 2) – lần 1

Thời gian: 90 phút, không được sử dụng tài liệu

Đề lớp 3BVB2CQ

Câu 1 : (4 điểm)

 Phân tích địa vị pháp lý của Quốc hội theo hiến pháp 1992. Vì sao Quốc hội có địa vị như vậy trong bộ máy nhà nước .

Câu 2: (4 điểm)

Giải thích nguyên tắc: “Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập chỉ tuân theo pháp luật” Hãy chỉ ra một yếu tố quan trọng nhất nhằm đảm bảo cho nguyên tắc này được thực hiện đúng trên thực tế .

Câu 3: (4 điểm)

Theo anh chị việc thí điểm không tổ chức HĐND ở cấp huyện, phường và tương đương như hiện nay có phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn không? Vì sao?

Đề lớp 3AVB2CQ

Câu 1 : (3 điểm)

Anh chị hãy trình bày

– Cơ cấu tổ chức của chính phủ

– Hiện nay, nhà nước ta đang thực hiện việc đổi mới của chính phủ như thế nào?

– Nguyên nhân của sự đổi mới nêu trên

Câu 2: (3 điểm)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những nhận định sau đây đúng hay sai? Anh chị hãy giải thích.

1/ Chánh án Tòa án nhân dân là cấp trên của thẩm phán trong hoạt động xét xử.

2/ Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương

3/ Nhiệm kỳ của Quốc hội là 5 năm.

Câu 3: (4 điểm)

Anh chị hãy phân tích điều 101 hiến pháp năm 1992: “Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại”.

Trong xu hướng sửa đổi toàn diện Hiến pháp, theo anh chị chúng ta cần xây dựng thiết chế Chủ tịch nước theo mô hình nào?

Advertisements