BÀI 7: QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG (đọc thêm)

 1. Khái niệm và điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

1.1. Khái niệm

– Khái niệm giống cây trồng

– Khái niệm quyền đối với giống cây trồng.

1.2. Điều kiện bảo hộ:

– Tính mới

– Tính khác biệt (phân biệt thông qua các đặc tính)

– Tính đồng nhất (Có tính di truyền)

– Tính ổn định

– Có tên phù hợp

2. Quyền đối với giống cây trồng

2.1. Xác lập quyền

2.2. Nội dung quyền

2.3. Sửa đổi và huỷ bỏ quyền

Advertisements